Policia e Kosovës ndërmerr aktivitete në zbatim të ligjeve të fushës së trafikut rrugor

0

Policia e Kosovës në vazhdimësi ka marrë masa shtesë, me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë dhe parandalimit veprave në trafikun rrugor në mbarë zonën e sigurirsë së Drejtorisë Rajonale të Policisë Kosovës në Pejë.

Edhe përkundër masave të ndërmarra në vazhdimësi me plane dhe detyra konkrete gjatë sezonit veror, referuar situatës së krijuar dhe humbjes së jetëve të njerëzve në trafik, Policia ka marrë masa shtesë me njësite policore të cilat enkas do të merren me kontrollin, trajtimin dhe përmirësimin e nivelit të sigurisë në trafikun rrugor, kontrollimin e të gjitha hapsirave të trotuareve në të gjitha qytetet e këtij rajoni.

Plani veprues dhe parandalues i këtij operacioni që do të fillojë nga data 2 Shtator 2019 parasheh përfshirjen, koordinimin dhe bashkërendimin e njësiteve të ndryshme në terren, aplikimin e metodave të ndryshme të avancuara nga njësitet policore, për arritjen e parandalimit të parkimeve ilegale nëpër trotuare dhe pastrimin e trotuarve nga parkimet ilegale dhe uzurpimet nga shitësit ambulate.

Më 2 Shtator 2019 është dita e parë e shkollës dhe fëmijët tone duhet të jenë të lire në lëvizje nëpër trotuare, e jo që ata dhe këmbësorët tjerë të lëvizin nëpër rrugë, të rrezikohen me jetë, e trotuaret të okupohen nga veturat dhe shitësit ambulat të gjësendeve të ndryshme. Për këtë arsye bashkërendimi i veprimeve do të bëhet edhe me Inspektorët Komunal.

Komuna e Pejës, konkretisht Drejtori i Drejtorisë për Punë Inspektuese, duke u bazuar në Rregulloren për Gjoba dhe Ngarkesa Komunale, Ligjin mbi Tregtinë e Brendshme, Ligjin për Kundërvajtje dhe Ligjin mbi Mbrojtjen e Konsumatorit, me qëllim të parandalimit të tregtisë jolojale, lirimit të hapsirave publike dhe qarkullimit të lire të qytetarëve, tashme ka njoftuar të gjitha subjektet afariste që bëjnë shitjen e mallit jashtë objekteve afariste, që tregtojnë nëpër hapsira publike, objekte montuese, tezga improvizuese dhe shitjen me kamioneta nëpër trotuare se deri më datën 29.08.2019 janë të obliguar t’i lirojnë përfundimishtë ato hapsira.

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government Ministria e Punëve të Brendshme MinistarstvoUnutrašnjih Poslova Ministry of Internal Affairs Policia e Kosovës-Policija Kosova-Kosovo Police Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Generalna Policijska Direkcija General Police Directorate

Dislokimi me vetiniciativë dhe respektimi i këtij njoftimi do të evitonte edhe ndërmarrjen e masës së fundit mbi ndalimin, konfiskimin dhe asgjësimin e mallit dhe sanksionet tjera të përcaktuara me ligj.

Policia do të asistojë me kërkesë të komunës për të gjitha rastet sipas kërkesës.

Konform përgjegjësisë që ka, Policia e Kosovës ka udhëzuar të gjitha njësitet në teren (varësisht punëve që bëjnë) që nga data 12.08.2019 të fillojnë tërheqjen e vërejtjes për personat që i bllokojnë trotuaret apo pronat publike, me gjësende (pemë, perime, tavolina, karrige), që duhet t’i largojnë nga ajo pjesë e dedikuar për qarkullim apo për aktivitete tjera, sepse nga data 02.09.2019 policia do të fillojë së zbatuari Ligjit Nr. 05/L-088, gjegjësisht neni 35 “Mbrojtja e rrugës publike”.

Neni 35

Mbrojtja e rrugës publike

1. Në rrugë, në trotuar dhe në brezin mbrojtës të rrugës nuk lejohet lënia e mjeteve të dëmtuara, të papërdorshme, të paregjistruara, të sendeve, materialeve ose të gjërave të ngjashme, shtazëve të aksidentuara e të ngordhura, si dhe hedhja e mbeturinave që mund ta pengojnë ose ta rrezikojnë trafikun.

2. Rruga publike dhe brezi i saj mbrojtës, përkatësisht rruga dhe trotuari, nuk lejohen të dëmtohen ose të shfrytëzohen për qëllime të tjera, si material ndërtimor ose të ngjashme, përveç në raste

tjera të parapara me ligj ose të autorizuara nga organi kompetent.

3. Komuna mund të lejojë shfrytëzimin e pjesës së trotuarit me rrethojë, vendosje të tavolinave,

ulëseve, qoshqeve ose të ngjashme, me kusht që nuk kufizohet ose pengohet fushëpamje e

rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt, duke lënë hapësirë të

trotuarit me gjerësi prej së paku 1,6 metrash. Për rrugët nacionale dhe regjionale leja në fjalë

mund të jepet vetëm me pëlqimin paraprak të Ministrisë.

4. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej dyqind (200) deri në gjashtëqind (600) euro, personi fizik i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.

5. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej njëmijë (1000) deri në tremijë (3000) euro, personijuridik i cili ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.

Siguria rrugore do të trajtohet gjithmonë me seriozitet nga Policia e Kosovës dhe njësitet e saj. Pakujdesia gjatë operimit me mjet në komunikacionin rrugor merr cdo vit me dhjetra jetë njerëzish dhe shkakton dëme tjera materjale.

Për të rritur sigurinë në trafik, për të sanksionuar shkelësit e rregullave në trafik, do të vazhdojë aplikimi i masës ZERO tolerancë ndaj të gjithë kundërvajtësve në komunikacionin rrugor.

Nga data 2 Shtator 2019, me qëllim që të arrihen rezultatet sa më pozitive në uljen e aksidenteve në trafik dhe ndëshkimin e shkelësve te këtyre rregullave, Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë do të ndërmerr veprime policore të nevojshme me të gjitha njësitet në mbarë zonën , në komunat, Pejë, Deçan, Junik, Klinë dhe Istog.

Thuhët në komunikatën e Policisë se Kosovës

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakSBASHK: Viti i ri shkollor fillon me greva
Artikulli tjetërHumb jetën tre vjeçari në plazhin e Durrësit